§ 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania i zamawiania usług za pomocą strony www.iwebstudio.pl. Zaznaczyć trzeba, że niniejszy Regulamin sprzedaży nie wyłącza, ani nie ogranicza praw konsumenta, wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, które nie mogą być zmienione, ani uchylone w drodze umowy.

2. Strona jest prowadzona przez przedsiębiorstwo działające pod firmą iWebStudio Łukasz Sarnecki, z siedzibą w Rzeszowie, ul. Przemysłowa 9a, posiadające numer NIP: 6151849512. Kontakt ze sprzedawcą możliwy jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 za pośrednictwem poczty elektronicznej kontakt@iwebstudio.pl

3. iWebStudio to strona internetowa, za pomocą której osoby odwiedzające serwis mogą dokonać zamówienia strony internetowej spośród zaprezentowanych gotowych pakietów w płatności jednorazowej lub ratalnej. iWebStudio nie jest kreatorem stron internetowych. Do zamówienia strony internetowej nie jest potrzebna znajomość skomplikowanych systemów informatycznych.

4. Wszystkie strony są wykonywane w oparciu o system obsługi treści CMS WordPress.

5. Odwiedzając naszą stronę lub dokonując zamówienia za jej pośrednictwem, zawierasz z nami umowę składającą się z niniejszego regulaminu świadczenia usług, umowy o przetwarzanie danych osobowych i polityki prywatności.

6. Korzystając z usług iWebStudio w pełni akceptujesz postanowienia regulaminu świadczenia usług i polityki prywatności.

7. Wszystkie ceny zamieszczone na iWebStudio podawane są w polskich złotych i nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). Cena podana w podsumowaniu zamówienia jest wiążąca dla stron w chwili złożenia zamówienia przez klienta. 

8. iWebStudio przy wykonywaniu zobowiązań wynikających z Umowy może posługiwać się podmiotami trzecimi.

§ 2.
ZAWARCIE UMOWY

1. Kupujący może składać zamówienia za pomocą strony internetowej https://iwebstudio.pl/sklep przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok.

2. Zamówienia realizowane będą w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy biura, od godziny 8:00 do godziny 16:00. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy, realizowane będą w najbliższym dniu roboczym w kolejności w jakiej zamówienia wpłynęły.

3. Do każdego zamówienia dołączana jest faktura VAT, która wysyłana jest w formie elektronicznej.

4. Zamówienia przyjmowane są poprzez stronę internetową https://iwebstudio.pl/sklep po przejściu całej procedury składania zamówienia na stronie internetowej. W zamówieniu klient dokonuje w szczególności:

a) wyboru zamawianej wizytówki internetowej,

b) oznaczenia danych adresowych oraz danych do wystawienia faktury VAT,

c) wyboru elementów dodatkowych jak np.: czy potrzebuje domeny lub hostingu

d) zatwierdzenia zamówienia,

e) dokonania płatności za zamówienie.

5. Zamówienia nieopłacone nie podlegają realizacji.

6. Przed wysłaniem zamówienia, na etapie jego składania, klient ma możliwość ponownego sprawdzenia i ewentualnej modyfikacji wszystkich danych.

7. Umowa zakupuj za pomocą strony internetowej https://iwebstudio.pl/sklep, zostaje zawarta z chwilą przyjęcia opłaconego zamówienia przez iwebstudio co oznacza, że z tą chwilą staje się prawnie skuteczna.

§ 3.
ZAWARCIE UMOWY

1. Dane przekazane przez klienta w ramach składanego zamówienia, są przechowywane i przetwarzane przez iWebStudio, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami). Klient ma prawo do wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania lub ich usunięcia. Podanie danych osobowych przez klienta jest dobrowolne, jednak zgoda na ich przetwarzanie jest niezbędna do zrealizowania zamówienia. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych.

2. iWebStudio przekaże klientowi potwierdzenie zakupu w rozsądnym czasie po zawarciu umowy, najpóźniej w chwili uruchomienia strony w Internecie, drogą mailową na adres wskazany w zamówieniu. Potwierdzenie zawierać będzie w szczególności wszystkie istotne dane ze złożonego zamówienia.

§ 4.
ZASADY PŁATNOŚCI

1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówiony towar:

a) płatność przez Przelewy24,

b) płatność przez PayPal

2. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Przelewy24.

3. iWebStudio zastrzega sobie prawo do zmiany w konkretnym przypadku określonej formy płatności, ze względu na techniczne problemy z realizacją określonej formy płatności.

4. Każda forma płatności pobierana jest jako płatność z góry. W przypadku płatności przelewem oraz w przypadku płatności przez Przelewy24, maksymalny termin oczekiwania na wpłatę wynosi 7 dni. Po upływie tego terminu zamówienie zostanie anulowane.

§ 5.
USŁUGI HOSTINGOWE ORAZ RESJTRACJA DOMEN

1. Zasady świadczenia usług Hostingowych jest opisany w: https://iwebstudio.pl/regulaminy-i-umowy/regulamin-ogolny-swiadczenia-uslug-hostingu-i-rejestracji-domen-firmy-iwebstudio/

§ 6.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych na stronie internetowej https://iwebstudio.pl, znajdują zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawa o prawach konsumenta oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. Firma iWebStudio zastrzega sobie prawo do zmiany zasad sprzedaży usług i produktów, dokonywanych za pośrednictwem strony internetowej https://iwebstudio.pl Wszelkie zmiany obowiązują od dnia ich opublikowania na stronie https://iwebstudio.pl. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do zasad sprzedaży, dokonywane za pośrednictwem strony internetowej https://iwebstudio.pl, są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

3. iWebStudio zastrzega sobie prawo do zmiany w każdym momencie znajdujących się w ofercie cen stron i sklepów internetowych, domen internetowych oraz hostingów, wprowadzania nowych ofert i innych usług, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronie https://iwebstudio.pl, a także wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na zamówienia złożone przed wejściem w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

4. iWebStudio ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Kupującemu spowodowaną niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usługi, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi jest następstwem okoliczności, za które iWebStudio nie ponosi odpowiedzialności, to jest:

a) braku ciągłości świadczenia usługi niezawinionego przez iWebStudio, w tym:
– działania siły wyższej (powódź, huragan itp.);
– nieuprawnionego posłużenia się danymi autoryzacyjnymi, przekazanymi Kupującemu w celu dostępu do infrastruktury technicznej
służącej do obsługi serwera lub strony internetowej lub domeny udostępnionej w ramach usługi;
b) konieczności wstrzymania pracy serwera lub strony internetowej ze względu na niezgodne z prawem wykorzystanie usługi przez Kupującego, którego źródłem jest oprogramowanie Kupującego lub stanowi następstwo niewłaściwego zabezpieczenia przez Kupującego przed działaniami niepożądanymi (np.niski stopień zabezpieczeń antywirusowych, brak firewalla, brak aktualizacji itp);
c) naruszenia warunków umowy przez Kupującego.

5. iWebStudio nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawnioną modyfikację, zmianę lub utratę danych (w tym oprogramowania) zapisanych w udostępnionych Kupującemu zasobach serwera lub systemu obsługi treści, jeżeli wyniknęła ona z przyczyn leżących po stronie Kupującego lub stanowi następstwo niewłaściwego zabezpieczenia przez Kupującego udostępnionych mu zasobów przed działaniami niepożądanymi. 

6. Wszelkie spory pomiędzy klientem, a weboon.pl będą rozstrzygane przez sądy powszechne w Polsce, przy czym klientowi przysługuje także możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń, w szczególności klient może zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do sądu polubownego.

7. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 10 lutego 2022 roku.