§ 1.

DEFINICJE

1. Aktywacja – uruchomienie Usługi Hostingu WWW;

2. Hosting WWW – wydzielenie Klientowi z serwera utrzymywanego przez iWebStudio odpowiedniej powierzchni serwera o wielkości i parametrach określonych w Specyfikacji, na której może gromadzić swoje dane;

3. Panel administracyjny – aplikacja, za pośrednictwem której Klient lub Użytkownik może zarządzać ustawieniami Usługi;

4. Okres abonamentowy – czas trwania Usługi Hostingu WWW;

5. Przedłużenie – utrzymywanie Hostingu WWW przez kolejny okres ważności.

§ 2.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Świadczenie Usługi Hostingu WWW odbywa się na podstawie niniejszego Regulaminu, Umowy oraz Regulaminu Ogólnego Świadczenia Usług iWebStudio.

2. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia przez iWebStudio na rzecz Klienta Usługi Hostingu WWW.

3. Dane zgromadzone na serwerze w ramach Hostingu WWW współdzielą w równym stopniu wszystkie parametry serwera, na którym się znajdują.

§ 3.

UMOWA I AKTYWACJA USŁUGI SERWERA

1. Umowa jest zawierana na czas określony jednego roku lub nieokreślony.

2. Umowa dotyczy świadczenia Usługi Hostingu WWW o parametrach szczegółowo określonych w Specyfikacji, w szczególności takich jak: przydzielona Klientowi powierzchnia serwera, moc procesora, ilość danych, które mogą być przesyłane w ciągu miesiąca, parametry bezpieczeństwa.

3. Usługa Hostingu WWW jest aktywowana w ciągu 24 godzin roboczych od złożenia zamówienia.

4. Okres abonamentowy Usługi liczony jest od dnia Aktywacji Usługi w dniu zawarcia przez Klienta Umowy o świadczenie Usługi.

§ 4.

OŚWIADCZENIA, ODPOWIEDZIALNOŚĆ, PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

1. Klient oświadcza, iż wszystkie dane, które podał iWebStudio w związku z Usługą Hostingu WWW są prawdziwe.

2. Klient lub Użytkownik ma pełne prawo do dysponowania przyznawaną mu powierzchni serwera i zarządzania nim za pośrednictwem Konta administracyjnego.

3. Klient lub Użytkownik w żadnym razie nie może wykorzystywać przyznanej mu w ramach Hostingu WWW powierzchni serwera do:

a) naruszania prawa, norm społecznych i obyczajowych, zasad współżycia społecznego,

b) nielegalnego wejścia w systemy komputerowe iWebStudio oraz innych serwerów znajdujących się w sieci Internet,

c) uniemożliwiania korzystania lub zakłócania korzystania z zasobów systemowych lub sprzętowych iWebStudio przez innych Klientów i Użytkowników,

d) przesyłania Spamu,

e) dostarczania treści o bezprawnym charakterze,

f) utrzymywania serwisów lub rozpowszechniania wiadomości o treści pornograficznej oraz zawierających nielegalne oprogramowanie,

g) przechowywania i udostępniania treści powszechnie uznanych za obraźliwe,

h) naruszania prywatności innych użytkowników sieci Internet,

i) streamingu oraz serwerów gier.

4. Klient lub Użytkownik w ramach korzystania z Usługi nie może używać następujących skryptów/aplikacji: Publiker, SEO Adder, esCat, DonLinkage.

5. iWebStudio zobowiązuje się do należytego wykonania Usługi oraz realizacji dyspozycji związanych z Hostingu WWW składanych przez Klienta lub Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie.

6. W przypadku, gdy iWebStudio uzyska podejrzenie o bezprawnym charakterze danych gromadzonych przez Klienta lub Użytkownika na przyznanej mu powierzchni serwera lub działalności prowadzonej przez Klienta przy pomocy serwera, iWebStudio może czasowo powstrzymać się czasowo od świadczenia Usługi Hostingu WWW bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Klienta z tego tytułu do czasu złożenia przez Klienta wyjaśnień i dokumentów w zakresie tego, iż dane lub działalność Klienta nie mają bezprawnego charakteru.

7. Z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu Ogólnego Świadczenia Usług iWebStudio, iWebStudio ma prawo do natychmiastowego rozwiązania Umowy z winy Klienta w przypadku naruszenia przez Klienta lub Użytkownika postanowień ust. 3 niniejszego paragrafu oraz do żądania od Klienta odszkodowania tytułem szkód powstałych w związku z naruszeniem, którego się dopuścił.

8. iWebStudio zobowiązuje się do wykonywania automatycznych kopii zawartości konta hostingowego raz dziennie (w godzinach nocnych) oraz przechowywania każdej z tak wykonanych kopii przez okres 7 dni. iWebStudio przywróci zawartość kopii bezpieczeństwa na życzenie Klienta lub Użytkownika, zgłoszone pocztą elektroniczną wysłaną na adres kontakt@iwebstudio.pl.

§ 5.

PŁATNOŚCI, PRZEDŁUŻANIE USŁUGI

1 Usługa rozliczana jest w okresach rocznych.

2. W przypadku, gdy iWebStudio nie otrzyma Opłaty w terminie wynikającym z Faktury pro forma, iWebStudio przysługuje prawo do zablokowania Hostingu WWW.

3. iWebStudio nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia Klienta w płatności wynikające z czasu potrzebnego na księgowanie operacji na rachunku bankowym.

4. Na 14 dni przed końcem Okresu abonamentowego, iWebStudio wystawi Klientowi Fakturę pro forma z 14-dniowym terminem płatności. Opłacenie Fakury pro forma w terminie skutkuje przedłużeniem Usługi.

5. Kolejny, zaistniały w wyniku Przedłużenia, Okres abonamentowy, liczony jest od dnia upływu dotychczasowego Okresu abonamentowego.

6. W przypadku nieopłacenia Faktury pro forma w terminie określonym w ust. 5 niniejszego paragrafu, Usługa jest blokowana. Usługę można opłacić najpóźniej w ciągu 3 dni od jej zablokowania, co skutkować będzie jej Przedłużeniem. W przypadku nieopłacenia Usługi w terminie wynikającym ze zdania drugiego niniejszego ustępu, wszystkie dane zgromadzone w ramach Hostingu WWW zostaną usunięte, a jeśli Klient nie korzysta z innych Usług świadczonych przez iWebStudio – także jego dane osobowe zostaną usunięte.

§ 6.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieunormowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa oraz Regulamin ogólny świadczenia usług hostingu i rejestracji domen firmy iWebStudio.

2. Regulamin obowiązuje od dnia 1 września 2021 roku.